سبد خرید

‏‫ح‍ق‍وق‌ ت‍ج‍ارت‌ جلد چهارم ‬‏‫/ س‍ت‍وده‌‌ ت‍ه‍ران‍ی‌‬‏‫

دسته:
موجودی: 1 موجود در انبار

290,000 ریال

‏‫ح‍ق‍وق‌ ت‍ج‍ارت‌‬‏‫/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ح‍س‍ن‌ س‍ت‍وده‌‌ت‍ه‍ران‍ی‌‬‏‫؛ تحقیق و تعلیق محسن صفری.‬

1 در انبار

‏‫‏‫ح‍ق‍وق‌ ت‍ج‍ارت‌ جلد چهارم ‬‏‫/ س‍ت‍وده‌‌ ت‍ه‍ران‍ی‌‬‏‫

ح‍ق‍وق‌ ت‍ج‍ارت‌‬‏‫/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ح‍س‍ن‌ س‍ت‍وده‌‌ت‍ه‍ران‍ی‌‬‏‫؛ تحقیق و تعلیق محسن صفری

 

‏سرشناسه

:‏‫‏‫ح‍ق‍وق‌ ت‍ج‍ارت‌ جلد چهارم ‬‏‫/ س‍ت‍وده‌‌ ت‍ه‍ران‍ی‌‬‏‫

س‍ت‍وده‌ ت‍ه‍ران‍ی‌، ح‍س‍ن‌، ‏‫۱۲۸۶ – ‏

‏عنوان قراردادی

:

ایران . قوانین و احکام

‏عنوان و نام پديدآور

:

‏‫ح‍ق‍وق‌ ت‍ج‍ارت‌‬‏‫/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ح‍س‍ن‌ س‍ت‍وده‌‌ت‍ه‍ران‍ی‌‬‏‫؛ تحقیق و تعلیق محسن صفری.‬

‏وضعيت ويراست

:

‏‫[ وی‍راس‍ت‌ ۴].‬

‏مشخصات نشر

:

‏‫ت‍ه‍ران‌‬‏‫: دادگ‍س‍ت‍ر‬‏‫، ۱۳۸۲ ‏-‏ ۱۳۸۶.‬‬

‏مشخصات ظاهری

:

‏‫۴ج.‬‬‬‏‫: ج‍دول‌.‬

‏شابک

:

‏‫دوره‌‬‬‬‬‏‫‬‭‫‫‬‭‎۹۶۴-۶۳۵۲-۹۲-۸ :‬‬‬‬ ؛ ‏‫ج‌.۱‬‬‏‫‬‭‭‫ ‏: ‫‬‭‎۹۶۴-۶۳۵۲-۸۸-X‬‬‬‬‬ ؛ ‏‫۲۸۰۰۰ ریال ‬(ج.۱، چاپ یازدهم)‬‬‬‬‬ ؛ ‏‫۳۳۰۰۰ ریال ‬‬‬‏‫‫: ج.۱، چاپ دوازدهم‬‬‏‫‬‫ ‫‬‭۹۷۸-۹۶۴-۶۳۵۲-۸۸-۹ : ‬‬ ؛ ‏‫۳۵۰۰۰ ریال ‬‏‫(ج.۱، چاپ پانزدهم‬)‬ ؛ ‏‫۳۵۰۰۰ ریال‬‬‬‏‫: ‬ج. ‫۱‬، چاپ شانزدهم‬‬‬‬‬‬‬‬‏‫‬‭۹۷۸-۹۶۴-۶۳۵۲-۸۸-۹ :‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ؛ ‏‫۳۷۰۰۰ ریال ( ج.۱ ، چاپ هفدهم )‬‬‬‬‬‬ ؛ ‏‫۴۰۰۰۰ ریال (ج .۱،چاپ هیجدهم)‬‬‬‬‬‬‬ ؛ ‏‫۴۰۰۰۰ ریال (ج.۱، چاپ نوزدهم)‬‬ ؛ ‏‫۴۰۰۰۰ ریال ( ج. ۱، چاپ بیستم)‬‬‬‬ ؛ ‏‫۴۰۰۰۰ ریال (ج.۱، چاپ بیست و یکم)‬‬ ؛ ‏‫۴۰۰۰۰ ریال (ج.۱، چاپ بیست و دوم)‬‬‬‬‬ ؛ ‏‫۴۰۰۰۰ ریال (ج.۱،چاپ بیست و سوم)‬ ؛ ‏‫۴۰۰۰۰ ریال(ج.۱ ، چاپ بیست و چهارم)‬‬‬‬ ؛ ‏‫۴۰۰۰۰ ریال(ج.۱ ، چاپ بیست و پنجم)‬‬ ؛ ‏‫۴۵۰۰۰ ریال (ج.۱، چاپ بیست و پنجم)‬ ؛ ‏‫۴۵۰۰۰ ریال (ج. ۱، چاپ بیست و ششم)‬ ؛ ‏‫‬‏۶۶۰۰۰ ریال (ج.۱، چاپ سی‌ام) ؛ ‏‫۶۶۰۰۰ ریال (ج.۱، چاپ سی و یکم)‬‬ ؛ ‏‫۶۶۰۰۰ ریال (ج.۱، چاپ سی و دوم)‬ ؛ ‏‫۹۵۰۰۰ ریال (ج.۱، چاپ سی و سوم)‬ ؛ ‏‫ج‌. ۲‬‬:‏ ‫‬‭ ‏‫‬‭‎۹۶۴-۶۳۵۲-۸۹-۸‬‬‬ ؛ ‏‫۴۰۰۰۰ ریال ‬‏‫(ج.۲ ، چاپ هفتم)‬‬‬‬‬ ؛ ‏‫دوره‬، چاپ هشتم‬‬‏‫‬‭۹۷۸-۹۶۴-۶۳۵۲-۹۲-۶ :‬ ؛ ‏‫۵۰۰۰۰ ریال ‬‬‬‬‬‏‫:‏‫ ج.۲، چاپ هشتم‬‬‏‫ ‏‫:‏ ‫‬‭۹۷۸-۹۶۴-۶۳۵۲-۸۹-۶‬‬ ؛ ‏‫۵۵۰۰۰ ریال‬‬‏‫: ‏‫ج.۲، چاپ دهم‬‬‬‏‫‬‭۹۷۸-۹۶۴-۶۳۵۲-۹۰-۲ : ‬ ؛ ‏‫۵۵۰۰۰ ریال‮‬ (ج.۲، چاپ نهم)‬ ؛ ‏‫۶۵۰۰۰ ریال (ج. ۲، چاپ یازدهم)‬ ؛ ‏‫۶۸۰۰۰ ریال (ج.۲، چاپ دوازدهم)‬‬‬ ؛ ‏‫۶۸۰۰۰ ریال (ج.۲، چاپ پانزدهم)‬‬‬ ؛ ‏‫۷۰۰۰۰ ریال (ج.۲ ، چاپ شانزدهم)‬‬ ؛ ‏‫۷۰۰۰۰ ریال (ج.۲ ، چاپ هفدهم)‬‬‬ ؛ ‏‫۷۵۰۰۰ ریال (ج.۲، چاپ هجدهم)‬ ؛ ‏‫۹۰۰۰۰ریال‬ (ج. ۲، چاپ بیست و یکم)‬ ؛ ‏‫۹۰۰۰۰ ریال (ج.۲، چاپ بیست و دوم)‬ ؛ ‏‫۱۵۰۰۰۰ ريال (ج.۲، چاپ بیست و سوم)‬ ؛ ‏‫۱۸۵۰۰۰ ریال (ج.۲، چاپ بیست و چهارم)‬ ؛ ‏‫ج‌.۳‬‬‏‫‫‬‭‎۹۶۴-۶۳۵۲-۹۰-۱ :‬‬‬‬‬ ؛ ‏‫۲۵۰۰۰ ریال ‫(ج.۳، چاپ نهم)‬‬‬‬ ؛ ‏‫۳۳۰۰۰ ریال ‬‬‏‫:‏ ج.۳، چاپ دهم‬: ‏‫‫‬‭۹۷۸-۹۶۴-۶۳۵۲-۹۰-۲‬‬ ؛ ‏‫۳۵۰۰۰ ریال (ج.۳، چاپ یازدهم)‬ ؛ ‏‫۳۷۰۰۰ ریال‬ (‏‫ج.۳، چاپ دوازدهم‬‬)‬‬‬ ؛ ‏‫۵۲۰۰۰ ریال (ج.۳ ، چاپ چهاردهم)‬ ؛ ‏‫۵۰۰۰۰ ریال (ج.۳ ، چاپ پانزدهم)‬ ؛ ‏‫۵۵۰۰۰ ریال (ج.۳ ، چاپ شانزدهم)‬ ؛ ‏‫۵۵۰۰۰ ریال (ج.۳، چاپ هفدهم)‬‬ ؛ ‏‫۷۰۰۰۰ ریال (ج.۳، چاپ بیست و یکم)‬ ؛ ‏‫ج.۴، چاپ هفتم‬‬ ‏‫‫‬‭۹۷۸-۹۶۴-۶۳۵۲-۹۱-۹ : ‬‬‬‬‬ ؛ ‏‫۴۰۰۰۰ ریال‮‬ (ج.۴، چاپ هشتم) ؛ ‏‫۴۳۰۰۰ ریال (ج.۴، چاپ نهم)‬ ؛ ‏‫۴۳۰۰۰ ریال (ج.۴، چاپ دهم) ‬‬ ؛ ‏‫۴۴۰۰۰ ریال (ج.۴، چاپ یازدهم)‬‬ ؛ ‏‫۴۵۰۰۰ ریال (ج.۴ ، چاپ دوازدهم)‬ ؛ ‏‫۴۵۰۰۰ ریال (ج.۴ ، چاپ سیزدهم)‬‬‬ ؛ ‏‫۵۲۰۰۰ ریال (ج.۴، چاپ چهاردهم)‬‬ ؛ ‏‫۶۵۰۰۰ ریال (ج.۴، چاپ پانزدهم )‬‬ ؛ ‏‫۶۵۰۰۰ ریال (ج.۴، چاپ هفدهم)‬ ؛ ‏‫۶۵۰۰۰ ریال (ج.۴، چاپ هجدهم)‬ ؛ ‏‫۱۰۰۰۰۰ ریال (ج.۴، چاپ نوزدهم)‬

‏وضعیت فهرست نویسی

:

فاپا

‏يادداشت

:

‏‫پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ ف‍ران‍س‍ه‌: ‎Hassan Sotoudeh Tehrani. Droit commercial.‎‬‏‬

‏يادداشت

:

تحقیق و تعلیق جلد دوم توسط علی سیداحمد‌سجادی انجام شده است.

‏يادداشت

:

‏‫ج. ۱ (چاپ یازدهم: ۱۳۸۵).

‏يادداشت

:

‏‫ج.۱ (چاپ سیزدهم تا پانزدهم ۱۳۸۶) (فیپا).

‏يادداشت

:

‏‫ج.۱ (چاپ دوازدهم: تابستان ۱۳۸۶).‬

‏يادداشت

:

‏‫ج.۱ (چاپ شانزدهم تا نوزدهم: ۱۳۸۷) .

‏يادداشت

:

ج .۱ ( چاپ بیستم : ۱۳۸۸) (فیپا).

‏يادداشت

:

‏‫ج.۱ (چاپ بیست و یکم تا بیست و چهارم: ۱۳۸۸).‮‬‬

‏يادداشت

:

ج.۱ (چاپ بیست و پنجم، بیست و ششم و بیست و هفتم: ۱۳۸۹) (فیپا).

‏يادداشت

:

ج.۱ ( چاپ بیست و هشتم و سی‌ام : ۱۳۹۰) (فیپا) .

‏يادداشت

:

ج.۱ (چاپ سی و یکم تا سی و سوم: ۱۳۹۱) (فیپا).

‏يادداشت

:

‏‫ج.۲ (چاپ هفتم: تابستان ۱۳۸۵).

‏يادداشت

:

ج.۲ (چاپ هشتم: پاییز ۱۳۸۶).

‏يادداشت

:

‏‫ج.۲ (چاپ دهم: ۱۳۸۶) (فیپا).‮‬‮‬‬

‏يادداشت

:

‏‫ج. ۲ (چاپ نهم: پاییز ۱۳۸۶).‮‬

‏يادداشت

:

‏‫ج.۲ (چاپ یازدهم: پاییز ۱۳۸۷) .

‏يادداشت

:

‏‫ج.۲ (چاپ دوازدهم: ۱۳۸۷).‬

‏يادداشت

:

ج.۲ (چاپ شانزدهم: زمستان ۱۳۸۸).

‏يادداشت

:

‏‫ج. ۲ (چاپ هفدهم و هجدهم: ۱۳۸۹) (فیپا).‬

‏يادداشت

:

ج.۲ (چاپ نوزدهم: ۱۳۹۰) (فیپا)

‏يادداشت

:

‏‫ج.۲ (چاپ بیست و یکم تا بیست و سوم: ۱۳۹۱) (فیپا).‬

‏يادداشت

:

ج.۲ (چاپ بیست و چهارم: ۱۳۹۲) (فیپا).

‏يادداشت

:

‏‫ج‌. ۳ (چ‍اپ‌ ن‍ه‍م‌: ۱۳۸۵).

‏يادداشت

:

‏‫ج.۳ (چاپ دهم و یازدهم: ۱۳۸۶)

‏يادداشت

:

‏‫ج.۳ (چاپ دوازدهم: پاییز ۱۳۸۷) .‮‬‬

‏يادداشت

:

ج.۳ (چاپ چهاردهم: ۱۳۸۹). (فیپا).

‏يادداشت

:

ج.۳ (چاپ پانزدهم : ۱۳۸۸) (فیپا).

‏يادداشت

:

ج.۳ (چاپ شانزدهم و هفدهم: ۱۳۸۹) (فیپا).

‏يادداشت

:

ج.۳ (چاپ بیست و یکم: ۱۳۹۱) (فیپا).

‏يادداشت

:

ج.۴ (چاپ هشتم: ۱۳۸۷).

‏يادداشت

:

‏‫ج. ۴ (چاپ نهم: ۱۳۸۷) (فیپا).

‏يادداشت

:

‏‫ج.۴ (چاپ هفتم: ۱۳۸۶).

‏يادداشت

:

‏‫ج.۴ (چاپ دهم و پانزدهم: ۱۳۸۸).‮‬‬

‏يادداشت

:

‏‫ج.۴ (چاپ یازدهم: ۱۳۸۸) (فیپا).‬

‏يادداشت

:

ج.۴ (چاپ دوازدهم: بهار ۱۳۸۹).

‏يادداشت

:

‏‫ج. ۴ (چاپ سیزدهم و چهاردهم: ۱۳۸۹) (فیپا).‬

‏يادداشت

:

ج.۴ (چاپ پانزدهم: ۱۳۹۰) (فیپا).

‏يادداشت

:

ج.۴ (چاپ هفدهم تا نوزدهم: ۱۳۹۱) (فیپا).

‏یادداشت

:

ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.

‏مندرجات

:

ج‌. ۱. ت‍ج‍ار، ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ ت‍ج‍ارت‍ی‌، دف‍ات‍ر ت‍ج‍ارت‍ی‌، دف‍ت‍ر ث‍ب‍ت‌ ت‍ج‍ارت‍ی‌، م‍ال‍ک‍ی‍ت‌ ت‍ج‍ارت‍ی‌ و ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌، ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ ت‍ج‍ارت‍ی‌، ش‍رک‍ت‌ ت‍ض‍ام‍ن‍ی‌، ش‍رک‍ت‌ ن‍س‍ب‍ی‌.- ج‌. ۲. ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ع‍ام‌، ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ خ‍اص‌، ش‍رک‍ت‌ با م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ م‍ح‍دود….- ج‌. ۳. اس‍ن‍اد ت‍ج‍اری‌: ب‍رات‌، چ‍ک‌، س‍ف‍ت‍ه‌، ق‍ب‍ض‌ ان‍ب‍ار، اوراق‌ ب‍ه‍ادار، ب‍ورس‌.- ج‌. ۴. ق‍رارداده‍ای‌ ت‍ج‍ارت‍ی‌ و ورش‍ک‍س‍ت‍گ‍ی‌ و ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌.

‏موضوع

:

حقوق تجارت — ایران

‏موضوع

:

قانون تجارت

‏شناسه افزوده

:

ص‍ف‍ری‌، م‍ح‍س‍ن‌

‏شناسه افزوده

:

سیداحمدسجادی، علی

‏رده بندی کنگره

:

‏‫‬‭‬‮‭‬‭KMH۹۲۰‏‫‬‮‭‬‭/س۲ح۷ ۱۳۸۲‬

‏رده بندی دیویی

:

‏‫‬‭‬‭۳۴۶/۵۵۰۷‬

‏شماره کتابشناسی ملی

:

‏‫‭م‌۸۱-۴۶۱۴۹‬‬

وزن 414 g

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “‏‫ح‍ق‍وق‌ ت‍ج‍ارت‌ جلد چهارم ‬‏‫/ س‍ت‍وده‌‌ ت‍ه‍ران‍ی‌‬‏‫”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پرسش و پاسخ از مشتریان

هیچ پرسش و پاسخی وجود ندارد ! اولین نفری باشید که درباره این محصول میپرسید!

موقع دریافت جواب مرا با خبر کن !
در حال بارگذاری ...
رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟ لطفا نام کاربری یا رمز عبور خود را وارد کنید. پس از آن یک لینک بازیابی رمز عبور در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.
We do not share your personal details with anyone.