سبد خرید

آیین دادرسی مدنی دوره‌ی بنیادین جلد اول / عبدالله شمس

ناشر : نشر دراکدسته: ,
موجودی: موجود نیست

330,000 ریال

در انبار موجود نمی باشد

آیین دادرسی مدنی دوره‌ی بنیادین جلد اول / عبدالله شمس

آیین دادرسی مدنی دوره‌ی بنیادین جلد اول / عبدالله شمس

سرشناسه

:

ش‍م‍س‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۲۳ –

‏عنوان قراردادی

:

ایران . قوانین و احکام

‏عنوان و نام پديدآور

:

آیین دادرسی مدنی: دوره‌ی بنیادین / عبدالله شمس.

‏مشخصات نشر

:

تهران: انتشارات دراک‏‫، ۱۳۸۷‏‬‏‏.

‏مشخصات ظاهری

:

‏‫۳ ج.‬‏‬‮

‏شابک

:

‏‫دوره‬‏‫‬‭۹۷۸-۹۶۴-۲۸۸۸-۰۸-۵ :‬ ؛ ‏‫۳۱۰۰۰ ریال‮‬ (‏‫ج. ۱، شمیز)‮‬‮‬‏‬ ؛ ‏‫۳۵۰۰۰ ریال‬‬‬‏‬‏‫: ج. ۱، چاپ اول‬‬‬‏‬‏‫ ‏‫: ‏‫‬‭۹۷۸-۹۶۴-۲۸۸۸-۰۹-۲‬‏‬ ؛ ‏‫۳۹۰۰۰ ریال (ج.۱،چاپ سوم)‏‬‬ ؛ ‏‫۳۳۰۰۰ ریال (ج.۱،چاپ چهارم)‮‬‏‬‬‬ ؛ ‏‫۳۳۰۰۰ ریال (ج.۱، چاپ ششم)‮‬‏‬‬ ؛ ‏‫۳۶۰۰۰ ریال (ج.۱،چاپ هفتم)‮‬‏‬‬ ؛ ‏‫۳۶۰۰۰ ریال (ج.۱، چاپ هشتم)‮‬‏‬‬ ؛ ‏‫۴۶۰۰۰ ریال (ج.۱،چاپ شانزدهم)‬ ؛ ‏‫۷۱۰۰۰ ریال (ج.۱، چاپ بیست و ششم)‬ ؛ ‏‫۷۴۰۰۰ ریال (ج. ۱، چاپ بیست و هفتم)‬ ؛ ‏‫۸۲۰۰۰ ریال (ج. ۱، چاپ بیست و هشتم)‬ ؛ ‏‫۸۴۰۰۰ ریال ( ج.۱، چاپ بیست و نهم)‬ ؛ ‏‫۸۵۰۰۰ ریال (ج. ۱، چاپ سی‌ام)‬ ؛ ‏‫۸۵۰۰۰ ریال (ج.۱، چاپ سی و یکم)‬ ؛ ‏‫۸۵۰۰۰ ریال (ج.۱، چاپ سی و دوم)‬ ؛ ‏‫۱۱۰۰۰۰ ریال (ج.۱، چاپ چهلم)‬ ؛ ‏‫۱۱۰۰۰۰ ریال (ج.۱، چاپ چهل و یکم)‬ ؛ ‏‫۱۱۰۰۰۰ ریال (ج.۱، چاپ چهل و دوم)‬ ؛ ‏‫۳۷۰۰۰ ریال‬‏‫: ج.۲، چاپ اول‬: ‏‫‭۹۷۸-۹۶۴-۲۸۸۸-۱۰-۸‬ ؛ ‏‫۳۴۰۰۰ ریال (ج.۲،چاپ دوم، شمیز)‮‬‮‬‏‬‬ ؛ ‏‫۴۲۰۰۰ ریال‬‬‬‏‬‬( ج.۲، چاپ سوم‬)‬‬ ؛ ‏‫۳۶۰۰۰ ریال (ج.۲، چاپ چهارم)‬‬‏‬‬ ؛ ‏‫۳۶۰۰۰ ریال (ج.۲، چاپ پنجم)‮‬‏‬‬‬ ؛ ‏‫۳۹۰۰۰ ریال ( ج.۲،چاپ ششم)‮‬‏‬‬ ؛ ‏‫۳۹۰۰۰ ریال‬ (‏‫ ج.۲،چاپ هفتم‬)‮‬‏‬‬‬ ؛ ‏‫۴۹۰۰۰ ریال (ج.۲،چاپ پانزدهم)‬ ؛ ‏‫‬‬۵۱۰۰۰ ریال ( ج.۲، چاپ شانزدهم) ؛ ‏‫۷۱۰۰۰ ریال (ج.۲، چاپ هفدهم)‬ ؛ ‏‫۷۸۰۰۰ ریال (ج.۲، چاپ نوزدهم)‬ ؛ ‏‫۸۹۰۰۰ ریال (ج.۲، چاپ بیست و یکم)‬ ؛ ‏‫۹۵۰۰۰ ریال(ج.۲، چاپ بیست و دوم)‬ ؛ ‏‫‬‏۹۵۰۰۰ ریال (ج. ۲، چاپ بیست و سوم) ؛ ‏‫۱۱۰۰۰۰ ریال (ج.۲، چاپ بیست و نهم)‬ ؛ ‏‫۱۲۰۰۰۰ ریال (ج.۲، چاپ سی‌ام)‬ ؛ ‏‫۱۲۰۰۰۰ ریال (ج.۲، چاپ سی و یکم)‬ ؛ ‏‫۳۳۰۰۰ ریال ( ج.۳،چاپ دوم)‏‬‏‬‬ ؛ ‏‫۴۱۰۰۰ ریال‬‏‫: ج.۳، چاپ سوم‬‏‫ ‏‫: ‏‫‬‭‫‬‭۹۷۸-۹۶۴-۲۸۸۸-۱۱-۵‬‬‏‬‬ ؛ ‏‫۳۵۰۰۰ ریال‏‬ (‏‫ج.۳، چاپ چهارم، شومیز)‬‏‬‮‬‏‬‬ ؛ ‏‫۳۸۰۰۰ ریال (ج.۳،چاپ پنجم‮‬)‏‬‬ ؛ ‏‫۳۸۰۰۰ ریال ( ج.۳،چاپ ششم)‬‏‬‬ ؛ ‏‫۴۰۰۰۰ ریال (ج.۳، چاپ هفتم)‬ ؛ ‏‫۴۸۰۰۰ ریال ( ج.۳، چاپ دوازدهم)‬ ؛ ‏‫۵۹۰۰۰ ریال (ج.۳، چاپ چهاردهم)‬ ؛ ‏‫۷۲۰۰۰ ریال ( ج.۳، چاپ پانزدهم)‬ ؛ ‏‫۷۶۰۰۰ ریال (ج.۳، چاپ فهدهم)‬ ؛ ‏‫۸۷۰۰۰ ریال (ج. ۳، چاپ هجدهم)‬ ؛ ‏‫۹۰۰۰۰ ریال (ج.۳، چاپ نوزدهم)‬ ؛ ‏‫۹۰۰۰۰ ریال (ج.۳، چاپ بیستم)‬ ؛ ‏‫۱۱۰۰۰۰ ریال (ج.۳، چاپ بیست و ششم)‬ ؛ ‏‫۱۸۰۰۰۰ریال(ج.۲، چاپ سی و هشتم)‬

‏وضعیت فهرست نویسی

:

فاپا

‏يادداشت

:

‏‫پشت جلد به انگلیسی: ‭Abdollah Shams. Procedure civile: elementaire.‬

‏يادداشت

:

چاپ دوم.

‏يادداشت

:

ج. ۱ (چاپ ششم: بهار ۱۳۸۸).

‏يادداشت

:

ج.۱ (چاپ هفتم و هشتم: پاییز ۱۳۸۸).

‏يادداشت

:

‏‫ج.۱ (چاپ شانزدهم : ۱۳۹۰).‬

‏يادداشت

:

ج.۱ (چاپ بیست و ششم: زمستان ۱۳۹۱).

‏يادداشت

:

‏‫ج. ۱ (چاپ بیست و هشتم: تابستان ۱۳۹۲).‬

‏يادداشت

:

ج.۱ ( چاپ بیست و نهم: پاییز ۱۳۹۲).

‏يادداشت

:

‏‫ج. ۱ (چاپ سی‌ام: پاییز ۱۳۹۲).‬

‏يادداشت

:

ج.۱ (چاپ سی و دوم : ۱۳۹۲).

‏يادداشت

:

ج.۱و ۲ (چاپ اول: پاییز ۱۳۸۶).

‏يادداشت

:

ج.۱ – ۳ (چاپ دوم و چهارم: پاییز ۱۳۸۷).

‏يادداشت

:

ج.۱ – ۳ (چاپ سوم: ۱۳۸۷).

‏يادداشت

:

ج.۱(چاپ بیست و هفتم: ۱۳۹۲).

‏يادداشت

:

ج.۱ (چاپ سی و یکم: پاییز ۱۳۹۲).

‏يادداشت

:

‏‫ج.۱ (چاپ چهلم تا چهل و دوم : ۱۳۹۴)‬

‏يادداشت

:

ج.۲ (چاپ پانزدهم : ۱۳۹۰).

‏يادداشت

:

‏‫‬ج.۲ (چاپ شانزدهم: ۱۳۹۱)

‏يادداشت

:

ج.۲ (چاپ هفدهم: تابستان۱۳۹۱)

‏يادداشت

:

ج.۲ (چاپ نوزدهم: بهار ۱۳۹۲).

‏يادداشت

:

ج.۲ (چاپ بیست و یکم ، بیست و دوم و بیست و سوم : ۱۳۹۲).

‏يادداشت

:

‏‫ج.۲ (چاپ بیست و نهم تا سی و یکم : ۱۳۹۴).‬

‏يادداشت

:

‏‫ج.۳ (چاپ اول : پاییز ۱۳۸۶).‬

‏يادداشت

:

ج. ۲ و ۳ (چاپ پنجم تا هفتم: ۱۳۸۸).

‏يادداشت

:

ج.۳ (چاپ هفتم:‌زمستان ۱۳۸۸).

‏يادداشت

:

ج.۳ (چاپ دوازدهم: بهار ۱۳۹۱).

‏يادداشت

:

ج.۳ (چاپ چهاردهم: ۱۳۹۱).

‏يادداشت

:

ج.۳ (چاپ پانزدهم: پاییز ۱۳۹۱).

‏يادداشت

:

ج.۳ (چاپ هفدهم: بهار ۱۳۹۲).

‏يادداشت

:

‏‫ج.۳ (چاپ هجدهم: تابستان ۱۳۹۲).

‏يادداشت

:

ج.۳ (چاپ نوزدهم: ۱۳۹۲).

‏يادداشت

:

ج.۳ (چاپ بیستم: زمستان ۱۳۹۲).

‏يادداشت

:

‏‫ج.۳ (چاپ بیست و ششم: تابستان ۱۳۹۴).‬

‏یادداشت

:

کتابنامه.

‏یادداشت

:

نمایه.

‏موضوع

:

آیین دادرسی مدنی — ایران

‏موضوع

:

حقوق مدنی — ایران

‏رده بندی کنگره

:

‏‫‬‬‭KMH۱۷۱۰‭‮‬‭‮‬‏‫‭‭/‮ش‬۸آ۹۳ ۱۳۸۷‭‮‬‭‬

‏رده بندی دیویی

:

‏‫‭‬‭‬‭۳۴۷/۵۵‭‮‬‭‮‬

‏شماره کتابشناسی ملی

:

‎۱‎۰‎۸‎۸‎۹‎۹‎۶

وزن 328 g

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “آیین دادرسی مدنی دوره‌ی بنیادین جلد اول / عبدالله شمس”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پرسش و پاسخ از مشتریان

هیچ پرسش و پاسخی وجود ندارد ! اولین نفری باشید که درباره این محصول میپرسید!

موقع دریافت جواب مرا با خبر کن !
در حال بارگذاری ...
رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟ لطفا نام کاربری یا رمز عبور خود را وارد کنید. پس از آن یک لینک بازیابی رمز عبور در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.
We do not share your personal details with anyone.