درباره دادستان بوک

 

تاریخچه و سوابق دادستان بوک

 

هرگونه تحول و پيشرفت ناشي از نوآوريها، ابداعات و اختراعات بوده که همه آنها زاييده فکر و انديشه بشر ميباشد؛ بنابراين جوهره تکامل، فکر و انديشه است.

اکنون که در اين برهه از زمان به گذشته خود مينگريم، مفتخريم که توانسته ايم با استعانت از خداوند بلندمرتبه شاهد موفقيتهاي بينظير در عرصه حقوق باشيم که تمامي آنها را از الطاف بيکران الهي ميدانيم.

بديهي است آنچه يک مجموعه را متمايز از سايرين ميکند، صرفا يک عامل نيست بلکه عوامل بسياري دست به دست يکديگر ميدهند و تمايزات را ايجاد ميکنند. به گونه اي که همگان آن را تحسين ميکنند و با اظهارات خود مهر تاييد بر تمايزات ميزنند و آن مجموعه نيز در پاسخ به الطاف اظهارکنندگان قدمي بزرگتر در جهت ارتقاء سطح کيفي و کمي بر ميدارد و زمينه را براي ايجاد تحولي بزرگ فراهم مينمايد.

 

کارگروه محتوای داداِستان

اين مجموعه در سال 1390 فعاليت تخصصي و متمرکز خود را با برگزاري دوره هاي آمادگي آزمون وکالت، قضاوت و کارشناسي ارشد آغاز نمود و در همان سال نيز بيش از 30 درصد ظرفيت کانون خراسان از افتخارآفرينان آن بودند.

در سال 1391 با افزايش 100 درصدي تعداد قبول شدگان نسبت به سال قبل و کسب رتبه هاي تک رقمي(1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 7 ، 8 و 9) در کانونهاي مختلف صحّه بر عملکرد آموزشي متمايز خود گذاشت و همچنين با برگزاري بيش از 20 کارگاه آموزشي رکورد دار برگزاري همايشهاي تخصصي حقوقي در کشور گرديد.

در سال 1392 با برگزاري کلاس هاي تخصصي و آزمون هاي مفهومي مهارتي و آمايش هاي متمرکز توانست در افزايش سطح علمي داوطلبان تاثير بسزايي داشته باشد که کسب 19 رتبه زير 20 و رتبه هاي تک رقمي 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 8 و 9 مويد اين مطلب است.

همچنين در سال1393 با کسب رتبه 1 کل کشور و خراسان توسط محمدرضا صبوري و همچنين کسب رتبه هاي 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 و 9بار ديگر خدمات متمايز خود را به اثبات رساند.

در سال 1394 شکوه سال هاي قبل در شکلي متعالي تر تکرار شد. کسب هفت رتبه يک در کانون هاي مختلف ايران و 24 رتبه تک رقمي در سراسر کشور، مهر تاييدي بر تمايز و تفاوت اين مجموعه نهاد و آرمان هميشگي آن «نمود تخصص در حوزه حقوق» را عينيّتي تازه بخشيد.

در سال 1395 افتخار آفرینی ها تکرار شد با افزایش رتبه هاي يک و 26 رتبه تک رقمي ثابت نمود که « تکرار موفقيت اتفاقي نيست»

در سال 1396 نیزبا افزایش 100 درصدی یک ها و کسب 8 رتبه یک باز هم خوش درخشید و با 36رتبه تک رقمي دوباره شعار « تکرار موفقيت اتفاقي نيست»را اثبات نمود.

به لطف حضرت حق، ابتکارات اين مجموعه آموزشي بسترساز ايجاد تحول در «نظام آموزشي آمادگي آزمونهاي حقوقي» گرديده است، امري که نويد بخش ارتقاء کيفي آموزش حقوق در سطح کشور ميباشد. از ديدگاه صاحب نظران از جمله تمايزات اين مجموعه قدرت ابتکار، خلاقيت و نوآوري آن در حوزه آموزش تخصصي حقوق است که ميتواند زمينه ساز نيل به هدف عاليه ما« نمود تخصص در حوزه حقوق» باشد؛ هدفي که ميتواند حقوق، حقوقدان و جامعه حقوقي کشور عزيزمان ايران را به جايگاه متعالي برساند.

 

آشنایی با آزمون های مفهومی مهارتی آنلاین (آزمون اینترنتی)