برگه قوانین و مقرارت همکاران فروش

همکاری با شما فرهیخته گرامی موجب افتخار ما است

سیستم همکاری در فروش داداستان بوک بر مبنای درصد از فروش در اثر معرفی بازاریاب طراحی شده است، یعنی چنانچه توسط لینک اختصاصی شما کسی وارد سایت شده و خرید موفقی ثبت نماید درصد مشخص شده بازاریابی به شما تعلق خواهد گرفت .

 

از زمان درخواست برداشت موجودی تا زمان واریز وجه به حساب حداکثر 72 ساعت زمان می برد.